Từ điển

Bài giao dịch

Bài giao dịch

Một trạm hoặc cửa hàng ở một khu vực hẻo lánh được thiết lập để mua và / hoặc bán hàng hóa.