Từ điển

Công nghiệp hóa

Công nghiệp hóa

Sự phát triển của ngành công nghiệp trên quy mô lớn. Một hệ thống kinh tế dựa trên công nghiệp và sản xuất hàng loạt hàng tiêu dùng được gọi là công nghiệp.